Course Outline

 • Wprowadzenie do języka Ruby
  • Historia Ruby
  • Obszar zastosowań
  • Najważniejsze cechy języka
  • Wspierane paradygmaty programowania
 • Narzędzia języka Ruby
  • Przegląd edytorów i IDE
  • Interpreter Ruby
  • IRB
  • Pakiety Gem
  • Rake
 • Podstawowe konstrukcje języka
  • Słowa kluczowe języka
  • Stałe zmienne, typy
  • Operatory
  • Instrukcje sterujące
 • Programowanie funkcyjne
  • Funkcje, argumenty, zwracane wartości
  • Lambdy
  • Domknięcia
  • Rekurencja
  • Wartościowanie leniwe
  • Funkcje wyższego rzędu
 • Programowanie obiektowe
  • Przegląd paradygmatu
  • Klasy i obiekty
  • Dziedziczenie, hermetyzacja, abstrakcja, polimorfizm
  • Konstruktory
  • Akcesory
  • Moduły
  • Klasy mieszane
  • Obsługa błędów, wyjątki
  • Najważniejsze predefiniowane klasy języka Ruby
 • Specyficzne cechy języka
  • Instrukcje sterujące
  • Symbole
  • Przedziały
  • Tryb poetycki
 • Praktyczne zastosowanie
  • Aplikacje wspomagające administrację systemem
  • Aplikacje sieciowe
  • Aplikacje internetowe

Requirements

Podstawowa znajomość dowolnego języka programowania (strukturalnego lub obiektowego).

  21 Hours
 

Testimonials

Related Courses

Testing Ruby applications with RSpec

  7 hours

Watir: Web Test Automation with Ruby

  21 hours

Selenium with Ruby for Test Automation

  14 hours

Developing Web Applications with Ruby on Rails

  35 hours

Introduction to Programming

  35 hours

Linux Network Programming

  14 hours

Clean Code

  14 hours

Java Persistence with Hibernate

  14 hours

Java Fundamentals for Android

  14 hours

Unit Testing with JUnit

  21 hours

Java Advanced

  28 hours

Java fundamentals with Maven

  28 hours

Java Advanced - one day

  7 hours

Java Intermediate - one day

  7 hours

Standard Java Security

  14 hours